Jun

26

Ankandi dytë për shitjen e pasurisë të paluajtshme
  • “Garazh nr.2, nen toke me sip 413.3 m2, ndodhur ne rrugen “Irfan Tomini” Tirane me numer pasurie 6/440-G2 ,regjistruar me nr. Hipotekor 358 date 22.09.2011,  zona kadastrale 8260“,rregjistruar ne pronesi te hipotekuesit Pellumb Jashar Osmenaj, pasuri e lene si kolateral per garantimin e detyrimit.Çmimi me të cilin fillon ankandi i dyte është 20% me i ulet se ne ankandin e pare, dhe konkretisht fillon ne shumen 17’590’048(shtatembedhjete million e peseqind e nentedhjete mije e dyzete e tete) leke.
  • Secili ofertues duhet të depozitojë si garanci ne llogarinë  e Permbaruesit Gjyqesor Privat Ermir Godaj qe është pranë Bankës Raiffeisen në numrin e llogarisë 0000371323 dhe me numër IBAN. AL32202110370000000000371323 shumën prej 10% të çmimit fillestar.
  • Ankandi do të qendrojë i publikuar 15 ditë nga data 25.06.2013 deri me datë  10.07.2013 dhe, zhvillohet në këtë datë në përfundim të orarit zyrtar në Zyrën e Përmbaruesit Gjyqesor Privat « Ermir Godaj »ndodhur ne Tirane Ruga Abdi Toptani, qendra Torre Drin, kt.2,nr.33.
  • Ofertat duhet te hartohen ne gjuhen shqipe.
  • Personat e interesuar ne lidhje me ankandin mund te terheqin dokumentacionin e nevojshem, si dhe mund te marrin informacion te hollesishem per pasurine e paluajteshme ne Zyrën e Permbaruesit Gjyqesor Ermir Godaj,Rr.«Abdi Toptani»,qendra Torre Drin, Kt.2,Nr.33,Tirane.
  • Publikimi I këtij ankandi kryhet konform nenit 568 të K.Pr.civile, duke u afishuar ne zyren e permbaruesit gjyqesor privat Ermir Godaj,ne vendin ku ndodhet sendi i sekuestruar, ne gjykaten e rrethit gjyqesor Tirane,bashkine Tirane dhe Njesine Bashkiake nr.5 Tirane.

 

U shpall sot me dt.25.06.2013.

 

 

Posted in Ankand | Leave a comment